Consiliul de Administratie

Societatea “Electrocentrale Grup” S.A. este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie, compus din 5 (cinci) membri.

1. TEODORU SORIN - presedinte

2.  VOICU ELENA -  membru

3.  BASANGIAC CONSTANTIN-  membru

4.  TEODORESCU MARIUS -  membru

5.  GHINESCU ZOE -  membru