ELECTROCENTRALE GRUP  S.A.

J40/14937/19.12.2012     CUI  RO 31028788

Bld. Lacul Tei  Nr. 1 – 3, Et. 1, Bucuresti – Romania

Tel.: 0374.718.501

Fax: 0374.718.502

office@electrocentralegrup.ro

Nr. 1340/23.03.2018

 

ANUNT PRIVIND CONSULTAREA PIETEI

 

 

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP SA, in calitate de Beneficiar, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 2, B-dul Lacul Tei, Nr.1-3, etaj 1, tel. 0374/718.501, fax 0374.718.502, e-mail office@electrocentralegrup.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14937/19.12.2012, avand CUI RO 31028788, cont RO04 BRDE 445S V676 1683 4450, deschis la BRD GSG – Sucursala Dorobanti, reprezentata legal prin domnul Andrei George Creci, avand functia de Director General si de doamna Stefi Clarisa Musat, avand functia de Director Economic si Financiar, deruleaza un proces de consultare a pietei, in urmatoarele conditii:

 

1) Adresa de internet unde sunt publicate informatiile cu privire la procesul de consultare a pietei este: www.electrocentralegrup.ro - sectiunea Anunturi – link: http://electrocentralegrup.ro/pics/mcith/CS-Elaborare_Studiu_Prefezabilitate.pdf

2) Necesitatea privind organizarea prezentei consultari, rezulta din faptul ca, Electrocentrale Grup SA se afla in etapa de pregatire a procedurii de achizitie a unor “servicii de elaborare, de catre operatori economici autorizati care presteaza servicii de proiectare in domeniu, a unui Studiu de Prefezabilitate, in scopul realizarii unui obiectiv de investitii, constand intr-o centrala de cogenerare de inalta eficienta, la Punctul de Lucru Titan, pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, (CET Titan), ce in prezent este dezafectata.”

3) Aspectele supuse consultarii vizeaza opinii, sugestii sau recomandari, oferite de catre operatori economici autorizati, cu privire la „valoarea estimata a achizitiei” serviciilor de elaborare a unui Studiu de Prefezabilitate, in scopul realizarii unui obiectiv de investitii, constand intr-o centrala de cogenerare de inalta eficienta, la Punctul de Lucru Titan, pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, (CET Titan), ce in prezent este dezafectata;

4) Termenul limita pana la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare: 27.03.2018, ora 10:00;

5) Termenul limita pana la care se desfasoară procesul de consultare: 27.03.2018, ora 16:00;

6) Modalitatea de desfasurare a consultarii consta in faptul ca, orice operator economic autorizat are posibilitatea de a comunica propuneri, privind „valoarea estimata a achizitiei”, pana la termenul limita, respectiv 27.03.2018, prin una dintre variantele: e-mail la adresa: office@electrocentralegrup.ro, sau prin fax la numarul: 0374.718.502, sau se va depune la adresa: Bucuresti, sector 2, B-dul Lacul Tei, Nr. 1 - 3, etaj 1, secretariat general;

7) Rezultatul procesului de consultare a pietei va fi publicat pe site-ul societatii www.electrocentralegrup.ro  -  sectiunea Anunturi;

Propunerile vor fi insotie, in mod obligatoriu, de documente ce atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a operatorului economic, precum autorizatii, certificate, atestate, etc. 

Propunerile se vor elabora luand in considerare prevederile Caietului de Sarcini, elaborat de Electrocentrale Grup SA, ce poate fi consultat prin accesarea link-ului prevazut la pct. 1).

Intrucat, Electrocentrale Grup SA se afla, in prezent, in etapa de pregatire a procesului de achizitie, isi rezerva dreptul de a aduce modificari si/sau completari Caietului de Sarcini, in functie de conditiile concrete existente la momentul demararii achizitiei propriu-zise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon 0374/718.501.